Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
Newsletter E-mail Facebook

Fundusz Animacji Kultury 2017 na projekty rewitalizacyjne – rusza nabór wniosków
REGULAMIN FUNDUSZU ANIMACJI KULTURY, edycja IV, rok 2017

I. Informacje ogólne

1. Fundusz Animacji Kultury jest realizowany w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020.
2. Koordynatorem Funduszu Animacji Kultury jest Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
i Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do spraw edukacji kulturalnej.
3. Projekty dofinansowane z Funduszu Animacji Kultury powinny realizować założenia dokumentów:
a) Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia. (Załącznik do Uchwały nr XXXIV/839/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2012 roku).
b) Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020. (Załącznik do Zarządzenia nr 453/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2015 r.).
c) Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku (załącznik do Uchwały nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 roku).

II. Opis zadań, które otrzymają wsparcie ze środków Funduszu Animacji Kultury w 2017 roku.
Nazwa zadania: Projekty rewitalizacyjne w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, zwanego dalej ZPR.
Adresowane do: Dzielnicowych domów kultury wraz ze Staromiejskim Domem Kultury oraz bibliotek m.st. Warszawy.
Forma realizacji zadania: Wsparcie.
Opis zadania:
Priorytetem jest realizacja projektu kulturalnego lub projektu z zakresu edukacji kulturalnej polegającego na partnerstwie domu kultury lub biblioteki z lokalnym podmiotem, którym może być wspólnota sąsiedzka, wspólnota mieszkaniowa, organizacja pozarządowa, grupa nieformalna, artysta, aktywista, streetworker i inni, działający lokalnie na obszarze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji (ZPR).
Realizacja zadania powinna być zgodna co najmniej z jednym z poniższych celów:
1. Zwiększenie aktywnego uczestnictwa – rozumianego jako czynny udział – w kulturze mieszkańców obszarów wskazanych w ZPR;
2. Kreowanie i koordynacja działań pobudzających aktywność kulturalną i społeczną mieszkańców obszarów wskazanych w ZPR;
3. Rozwój nieformalnych sieci aktywności i kooperacji lokalnej na obszarach wskazanych w ZPR;
4. Włączanie lokalnych społeczności w proces tworzenia kultury.
W konkursie mogą wziąć udział domy kultury i biblioteki z całej Warszawy. Warunkiem koniecznym jest realizacja projektu na obszarze ZPR oraz skierowanie go do mieszkańców tego obszaru.
Środki przewidziane na realizacje zadania: 100.000 zł, granty do 10.000 zł.
Termin realizacji zadania: Od 1 października do 15 grudnia 2017 roku.

III. Tryb i harmonogram przyznawania dotacji
1. O przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu Animacji Kultury mogą ubiegać się dzielnicowe domy kultury wraz ze Staromiejskim Domem Kultury oraz biblioteki (zwane dalej Instytucjami), dla których organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Każda Instytucja może zgłosić trzy projekty jako wnioskodawca oraz wziąć udział jako partner w dowolnej liczbie projektów.
3. Zgłaszanie Projektu odbywa się na Formularzu zgłoszenia projektu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu.
4. Termin dostarczenia Projektów upływa dnia 30 czerwca 2017 r. o godz. 16.00. Projekty mogą być nadsyłane drogą elektroniczną na adres: rgozdzik@um.warszawa.pl, w postaci pliku Word oraz PDF z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej lub dostarczone osobiście do siedziby Biura Kultury, Pl. Bankowy 2, Warszawa, piętro 23, pok. 231.
5. Projekty złożone po terminie, o którym mowa w rozdz. III. pkt. 4, nie będą brane pod uwagę.
6. Czas realizacji projektów – od 1 października do 15 grudnia 2017 r.
7. Maksymalna kwota dofinansowania to 10.000 zł.
8. Do oceny wniosków powołana zostanie komisja.
9. Projekty złożone przez Instytucje będą ocenione na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych, o których mowa w rozdz. IV Kryteria oceny zgłoszonego Projektu, na ich podstawie komisja wyłoni Projekty do realizacji w ramach Funduszu.
10. Biuro Kultury zastrzega sobie prawo do przyznania na realizację Projektu kwoty niższej niż wnioskowana przez Instytucję.
11. Zgłoszenie Projektu do Funduszu oznacza, że Instytucja zapoznała się z treścią Regulaminu Funduszu wraz z załącznikami i akceptuje go.
12. Instytucja nie musi posiadać wkładu własnego w postaci środków pieniężnych, wkładem własnym może być wkład osobowy i/lub rzeczowy.
13. Ogłoszenie listy przyjętych do realizacji Projektów jest planowane na lipiec 2017 r., na stronie www.edukacjakulturalna.pl.
14. Podstawą do rozliczenia Projektu będzie sprawozdanie przygotowane na Formularzu sprawozdania stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, nadesłane w terminie do
31 grudnia 2017 r. drogą elektroniczną na adres: rgozdzik@um.warszawa.pl lub mgornicki@um.warszawa.pl, w postaci pliku Word oraz PDF z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej lub dostarczone osobiście do siedziby Biura Kultury, Pl. Bankowy 2, Warszawa, piętro 23, pok. 231.
15. W wypadku uwag czy braków w sprawozdaniu Biuro Kultury zastrzega sobie prawo do wezwania Instytucji celem udzielenia wyjaśnień lub uzupełnienia brakujących informacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez instytucję informacji o nieprawidłowościach.
16. Biuro Kultury zastrzega sobie możliwość zmian w ww. terminach. Informacje będą publikowane na stronie www.edukacjakulturalna.pl.

IV. Kryteria oceny zgłoszonego Projektu
1. Komisja dokona formalnej i merytorycznej oceny Projektów zgłoszonych w ramach Funduszu.
2. Zgłoszenia projektów, które nie spełnią kryteriów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym:
Kryteria formalne:
1) Spełnienie wymogów opisanych w rozdz. III od pkt. 1 do pkt. 7;
2) Poprawnie wypełniony Formularz zgłoszenia Projektu stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu;
3) Formularz zgłoszenia Projektu musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Instytucji.
Ocena formalna dokonana będzie według zasady spełnia/nie spełnia.
3. Projekty, które spełniają kryteria formalne, będą oceniane merytorycznie przez komisję pod kątem spełniania celów postawionych do realizacji.
Kryteria merytoryczne:
1) trafność – na ile cele Projektu odpowiadają określonym celom;
2) użyteczność – przydatność Projektu dla odbiorców;
3) skuteczność – na ile zaproponowane działania gwarantują osiągnięcie założonych celów Projektu;
4) partnerstwo – liczba i rola partnerów w Projekcie;
5) budżet Projektu – adekwatność kwot do zaplanowanych działań;
6) spójność – budżetu z harmonogramem i opisem działań w Projekcie.
4. Komisja dokona oceny każdego z Projektów w oparciu o sześć ww. kryteriów. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
5. Niezwłocznie po ocenie Projektów na stronie www.edukacjakulturalna.pl zostanie
zamieszczona informacja o projektach, które uzyskały dofinansowanie.
6. W przypadku nieotrzymania przez Instytucję 100% wnioskowanej kwoty, Instytucja zobowiązana będzie w terminie do 14 dni kalendarzowych od przekazania informacji o możliwości realizowania Projektu przedłożyć w Biurze Kultury zweryfikowany Formularz Projektu uwzględniający wysokość przyznanego dofinansowania.

V. Zasady realizacji Projektu
1. Instytucja zobowiązuje się do stosowania logotypu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz logotypów Zintegrowanego Programu Rewitalizacji w m.st. Warszawie, w tym zamieszczania na wszelkich materiałach drukowanych, elektronicznych i multimedialnych oraz na stronach internetowych towarzyszących Projektowi identyfikacji wizualnej Programu. Logotypy można stosować w wersji monochromatycznej.
2. Instytucja zobowiązuje się do informowania o promocji projektu. Na adresy anna.michalak@um.warszawa.pl oraz mgornicki@um.warszawa.pl należy przesłać informacje, gdzie na portalach społecznościowych oraz stronach WWW ukazały się informacje. Powyższe informacje będą udostępnianie na FB Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej i innych miejskich serwisach. Po otrzymania sprawozdania
z realizacji projektu informacje o nim mogą zostać zamieszczone na portalu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej
3. Instytucja oświadcza i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, iż do nadsyłanych materiałów, o których mowa w pkt. 2 przysługują jej prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej oraz że materiały te nie podlegają zarządowi jakiejkolwiek organizacji zbiorowego zarządzania, a ich wykorzystanie przez Biuro Kultury w celach informacyjnych i dokumentacyjnych Projektu nie naruszy prawa ani jakichkolwiek prawem chronionych interesów i dóbr osób trzecich.
4. Instytucja zobowiązana jest do opatrzenia zdjęć/materiałów ilustracyjnych podpisem zgodnym z następujących schematem: „fot. nazwa miejsca/wydarzenia, autor, źródło, rok”. W przypadku relacji pisemnych: „autor, rok”.
5. Instytucja zobowiązuje się do przekazania nieodpłatnie zaproszenia/zaproszeń na premierę wydarzenia artystycznego przygotowanego w ramach Projektu.
6. Instytucja w ramach umowy o współpracy zobowiązuje się do lokalnych działań promocyjnych Projektu.
7. Pytania w sprawie Programu proszę kierować na adres e-mail: rgozdzik@um.warszawa.pl lub mgornicki@um.warszawa.pl.

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia Projektu >>>
Załącznik nr 2 – Formularz sprawozdania >>>