Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Mazowiecki Instytut Kultury
Rodzaj instytucji: sala koncertowa, instytucja edukacyjna, centrum kultury, dom kultury
ul. Elektoralna 12
Warszawa (mapa)
zamknij
+ 48 22 58 64 200
mik@mik.waw.pl
www.mik.waw.pl

Opis

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej:
Dział Edukacji MIK realizuje projekty o charakterze edukacyjnym i badawczym. Celem większości z nich jest diagnoza stanu kultury na Mazowszu, wzmocnienie kompetencji kadr kultury oraz wsparcie dla rozwoju polityk kultury. Ważnym aspektem działania działu jest udostępnianie wyników analiz i badań szerokiej grupie odbiorców poprzez portal Mazowieckie Obserwatorium Kultury. Działania te podejmowane są we współpracy z różnymi podmiotami kultury - od instytucji ministerialnych jak Narodowe Centrum Kultury, regionalnych instytucji kultury, powiatowych, miejskich i gminnych po organizacje pozarządowe oraz indywidualnych animatorów kultury. Od wielu lat w siedzibie MIK prowadzone są kursy instruktorskie z zakresu teatru, tańca ludowego i tańca jazzowego. Odbiorcami kursów są nie tylko mieszkańcy Mazowsza. Dział Edukacji zajmuje się także szeroko rozumianym uczestnictwem w kulturze osób niepełnosprawnych, co przekłada się na udostepnienie oferty w siedzibie MIK, jak również edukację w tym zakresie na terenie całego Mazowsza.

Misja i krótki opis instytucji:
„Mazowiecki Instytut Kultury jest miejscem spotkań mieszkańców regionu i metropolii. Miejscem gdzie, żywa kultura i sztuka tworzy rozwój. Ośrodkiem badania zjawisk kulturotwórczy w regionie oraz ośrodkiem profesjonalizacji mazowieckich kadr kultury i edukacji kulturowej i rozwoju talentów artystycznych mieszkańców Mazowsza. Instytucją wspierającą uzdolnionych mieszkańców, kreatywnych twórców i animatorów”.

Mazowiecki Instytut Kultury jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dążymy do tego, aby MIK był nowoczesnym ośrodkiem edukacji kulturalnej i badań, integrującym działania animacyjne, promującym wybitne zjawiska artystyczne oraz realizującym zadania instytucji artystycznej.
Nasze działania to przedsięwzięcia jednorazowe, wielodniowe, wielomiesięczne i całoroczne; festiwale, kursy, cykle koncertowe i projekty interdyscyplinarne; stała praca galerii sztuki i edukacja.
Działamy we wszystkich niemal dziedzinach sztuki, trafiamy do odbiorców na całym Mazowszu – w małych miejscowościach regionu i w Warszawie.
Ciągle jednak szukamy: nowych odbiorców i twórców, nowych środowisk kulturotwórczych i miejsc, gdzie kultura jest szczególnie oczekiwana.
Od 2008 MIK jest członkiem European Network of Cultural Centres (ENCC).

Projekt autorski:
Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury to trzyletnie działanie, którego celem jest wzmacnianie środowiska animacji i edukacji oraz łączenie sektorów kultury i oświaty. W ramach projektu przeprowadzona zostanie diagnoza środowiska animacji i edukacji w województwie mazowieckim, spotkania inicjujące, warsztaty oraz konkurs na współorganizację wydarzeń. Projekt jest realizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury wraz z 16 partnerskimi instytucjami reprezentującymi kulturę i oświatę.
Do udziału w projekcie zapraszamy edukatorów kulturowych z Mazowsza: nauczycieli, pracowników instytucji kultury, NGO, niezależnych edukatorów - wszystkich zainteresowanych działalnością kulturalną i edukacyjną.
W pierwszym roku realizacji projektu ważnym działaniem będzie prowadzenie diagnozy środowiska animacji i edukacji, która będzie pogłębiana w kolejnych latach trwania projektu.
W marcu, kwietniu i maju 2016 r. w ramach projektu odwiedziliśmy 15 miejscowości, w których spotkaliśmy się z lokalnymi edukatorami. Na spotkaniach przedstawialiśmy założenia całego projektu, program warsztatów oraz wytyczne konkursu na współorganizację wydarzeń. Drugą część każdego spotkania przeznaczaliśmy na warsztaty oraz dyskusję dotyczące kultury i oświaty w regionie. W spotkaniach uczestniczyły 343 osoby.
Od kwietnia do lipca 2016 r. w sześciu miastach województwa mazowieckiego kulturalni edukatorzy spotykali się na warsztatach. Cykl warsztatowy obejmował następujące tematy: zarządzanie projektem metodą service design, diagnoza potrzeb odbiorców oraz współpraca międzysektorowa - warsztat inspirująco-performatywny. Wspólnie uczyliśmy się, wymienialiśmy doświadczeniami, pracowaliśmy nad indywidualnymi projektami oraz poznawaliśmy się nawzajem. Zrealizowaliśmy 24 dni warsztatowe, w których wzięło udział 99 osób.
Kolejnym etapem projektu jest konkurs na współorganizację wydarzeń, w którym można składać projekty działań realizowanych przez osoby z sektora kultury i sektora oświaty. Obecnie nabór w konkursie został zakończony, a od połowy sierpnia do końca października 2016 zwycięskie projekty będą realizowane.
Więcej informacji: www.mazowieckieobserwatorium.pl/kulturalni-edukatorzy

Inne działania dotyczące edukacji kulturalnej:
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej – koncepcja
Mazowiecki Instytut Kultury oraz Federacja Mazowia, działając na zlecenie samorządu województwa mazowieckiego, wypracowują w procesie społecznym wojewódzki program edukacji kulturalnej. Koncepcja Programu. Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej (MPEK) określi założenia programowe i instrumenty finansowe polityki województwa mazowieckiego w obszarze edukacji kulturalnej do roku 2030.
Program będzie wypadkową pracy ekspertów oraz konsultacji, badań i debat środowiskowych. Zaprosiliśmy do udziału w debatach i współkształtowania Programu przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacja kulturalną: samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby zarządzające publicznymi i niepublicznymi podmiotami kultury, lokalnych aktywistów, artystów i edukatorów, nauczycieli, animatorów kultury i twórców oddolnych inicjatyw kulturalnych i społecznych.
Rekomendacje, oczekiwania, propozycje dot. MPEK zostaną podczas spotkań zebrane przez ekspertów i przedłożone zarządowi województwa w formie koncepcji Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

www.mazowieckieobserwatorium.pl/strefa-wideo.html

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za edukację kulturalną:
Marcin Śliwa, Dział Edukacji, m.sliwa@mik.waw.pl

Multimedia


Facebook